ඔබට ඔබගේ වෙඩින් එක  සම්බන්ධයෙන් තිබෙන ඕනෑම ගැටලුවක් අප වෙත යොමුකරන්න ඒ ගැටළුවට අපගේ youtube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පිළිතුරු දීමට අප සූදානම්. මතක ඇතුව අපේ youtube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න.

Q and A

keyboard_arrow_up
Badimuda.com වෙතට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා තවමත් ඔබ Badimuda.com හි සාමාජිකයෙක් වී නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
Join Now