අපගේ වෙබ් අඩවිය ගැන ඔබ කැමති පරිදි නිර්මානයක් සිදුකරන්න. ඉන්පසු ‍පහත පොරමය පුරවන්න. ඔබගේ නිර්මාණයේ තත්වය අනුව අපගේ ඇඩ්මින්වරු ඔබට Badimuda Credits  ලබාදෙනවා.

එ වගේ ඹබගේ referral  ලින්ක් එක මාර්ගයෙන් ලියාපදිංචි වන සැම සාමාජිකයෙක් සඳහාද වෙනම මුදලක් ඔබට ලැබෙනවා.

Badimuda.com Bounty

keyboard_arrow_up
Badimuda.com වෙතට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා තවමත් ඔබ Badimuda.com හි සාමාජිකයෙක් වී නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
Join Now